Här kommer inom kort R20_KORSET's hemsida att dyka upp. Tills vidare får ni hålla tillgodo med reglerna.

Möte	 : Möte med kristna
EchoID	  : R20_KORSET
Beskrivning : Samtal om trosfrågor i korsets skugga
Moderator  : Erik Johansson
Nod	  : 2:203/465
CoModerator : Per Lundberg
Nod	  : 2:206/145

   Läs detta innan du skriver något i mötet "Möte med kristna"
   ===========================================================
  (Senast genomgånget 1994-12-25 - liten revidering 1996-07-03)


 Vilka tankar ligger bakom skapandet av detta möte?

		 Mötets pseudonamn (tagname) är R20_KORSET, och det
		 rekommenderade lokala namnet är "Möte med kristna".

		 Korset,  från början  ett  romerskt  straff- och
		 pinoredskap, har genom vad som hände på Golgata blivit
		 en gemensam mötesplats för alla kristna, för alla som
		 insett, att de för sitt liv	och sin framtid är
		 beroende av vad Herren Jesus Kristus	gjorde för alla
		 människor. Därav detta val av pseudonamn.

 Vilka får vara med?
		 Till denna mötesplats inbjuds inte bara kristna av
		 alla schatteringar, utan också alla	andra av Gud
		 skapade människor, som gärna vill veta mer om vad ett
		 liv i Kristus kan tänkas innebära.

 Fråga gärna, men ...
		 Här lämnas inga garantier för att frågor om kristen
		 tro och om livet besvaras. Det finns nämligen många
		 frågor, som ingen KAN besvara. Men likafullt är alla
		 välkomna att fråga om allt som rör vårt livs salighet
		 och andra livsåskådningsfrågor, så länge detta sker i
		 en anda av respekt för den kristna tro, som mötet är
		 avsett att bringa kunskap om.

		 Det är alltså helt i sin ordning om tankeutbyten i det
		 här mötet enbart sker i form av ömsesidiga frågor.

		 OM någon vill uttrycka	sin tanke som ett påstående,
		 kan det vara bra, om vederbörande samtidigt redogör
		 för vilket ekumeniskt erkänt kristet samfund denna
		 åsikt representerar. Skribenten	ska naturligtvis vara
		 aktiv medlem av detta samfund för att	kunna uttala
		 sig. (Detta	är lika självklart	 som att endast
		 sakkunniga i matematikfrågor svarar i matematikmötet
		 och	sakkunniga  i  hårdvarufrågor	 svarar  i
		 hårdvarumötet.)

 Språk och språkbruk
		 Språket i mötet är svenska. Undvik "Kanaans tungomål".

		 Språkbruket ska	återspegla respekt för medmänniskan,
		 vare sig denne är vän eller ovän.

		 Mötet mellan människor i detta möte sker "på bristens
		 plan", dvs i medvetande om att vi alla är felbara
		 människor, beroende  av förlåtelse	 och hjälp av
		 varandra (och kanske av Gud).

 Om kommentarer Det är trevligast om varje separat inlägg har ett
		 läsvärde i sig själv. Citera	alltså gärna (men med
		 måtta).

 Krav för sysop Den sysop, som tar in detta möte till sin bas, skall
		 också följa mötet R20_INFO2, eftersom meddelanden som
		 rör dessa sysopar lämnas där.

 Gränsdragningar för mötets ämnesområde

		 Följande	möten har  angränsande ämnesområden, och
		 inlägg som passar bättre i dessa, bör om möjligt också
		 skrivas där.

 R20_RELIGION  allmänt om religion, moderator Erik Johansson
 R20_KRIDEB	 om kristen debatt, omodererat
 FILOSOFI	 om filosofiska och etiska frågor, moderator Roger Johansson

		 Debatt kristna emellan kan t ex föras i KristNet-mötet
		 KN_FRITT. (Kontakta moderatorn för mer info)

 Ordningsfrågor och andra synpunkter

		 Ordningsfrågor sköts bäst i nätbrev.

		 Klagomål på moderatorn framförs i nätbrev till REC. I
		 detta avseende liksom i övrigt följer vi R20_EPOL (läs
		 gärna denna policy).

		 Om behov av	allmän debatt i	någon ordningsfråga
		 föreligger, rekommenderas i första hand R20_ECHO2, som
		 är avsett för  diskussion om Echomail i svenska
		 FidoNet.

 Moderatorn nås på nodenummer 2:203/465, samt KristNet 70:711/0

 Erik Johansson, moderator för R20_KORSET.
  (Tack till Ragnar Ståhle och Sune Olsson)